Urbanistické řešení
Smuteční síň umisťujeme hlouběji do řešeného území, s gradující hmotou do ulice Malé. Vymezujeme tak stavbu vůči okolní zástavbě jako důležitý solitér v parku, typologicky zcela odlišný. Smuteční cestu trasujeme podél domu kolem rozptylové loučky
a kolumbária v horní části řešeného území do nové části hřbitova. Je tak zajištěno přímé pěší propojení i bezkolizní průběh smutečního průvodu s nesenou rakví. Dvoupodlažní hmotou eliminujeme rozsah zastavěné plochy. Využíváme svažitého  pozemku, jednotný bezbariérový vstup smutečních hostů a krytý předprostor orientujeme směrem k Cihelskému rybníku, zatímco provozní vstup je umístěn u odstavných ploch při ulici.
Krajinářské řešení
Dům svým protáhlým tvarem a umístěním rozděluje řešené území do tří ploch – obslužné, nástupní a pietní. Principem je - 
s ohledem na charakter malého města a řešeného území - řešení ploch pomocí přírodě blízkých a propustných povrchů: dlažby
s širokou spárou, kamenné drtě, mlatové cesty, květné louky, stromy. Krajinářské a terénní úpravy jsou navrženy tak, aby bilance zeminy byla vyrovnaná.
Architektonické řešení
Vzhledem k rekreačnímu charakteru lokality auditorium orientujeme „do sebe“ pro zachování maximální piety, zatímco nástupní plochy a foyer orientujeme do veřejného prostoru směrem k Cihelskému rybníku. Materiálové řešení je strohé z bílého betonu kontrastujícího s černou matnou střechou a tmavým reflektivním pojetím okenních otvorů. Nástup do domu velkorysým schodištěm a krytým předprostorem s výhledem na rybník, bezbariérový vstup je trasovaný vnějším okruhem a vede k témuž hlavnímu vchodu.
Konstrukční a stavební řešení
Svislé a vodorovné konstrukce z monolitického bílého železobetonu, střecha rovněž. Provedení stěn sendvičové 
s oběma stranami pohledovými a navrženým spárořezem bednění. Valbová střecha s plechovou falcovanou krytinou, plochá střecha extenzivní zelená. Valbová střecha auditoria je v interiéru obložena v plném rozsahu bílými akustickými deskami kladenými na sraz.
Provozní řešení
Provozní a veřejné části jsou důsledně odděleny. Neveřejné části v 1 PP jsou přístupné z parkoviště, veřejné části z krytého předprostoru na jihozápadní fasádě. Auditorium pro 125 hostů lze v případě mimořádné návštěvy dále rozšířit o ozvučené foyer. Po obřadu hosté opouští sál bočním vstupem, kterým je rovněž vynášena rakev v případě uložení ostatků do země na blízkém hřbitově. Rakev s ostatky je z 1 PP do 1 NP zdvihána dvojicí hydraulických zařízení. Hygienické zázemí domu je možné provozně oddělit do samostatného celku.
2022, soutěžní návrh
zpět nahoru